مرور رده

دانلود رایگان کتاب

کتاب توسعه اقتصادی و برنامه ریزی محمد لشکری

کتاب توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 💠 تألیف : اهداف آموزشی کتاب توسعه اقتصادی و برنامه ریزی  عبارتند از: 1 .آشنایی با مفاهیم، روش هاي اندازه گیري، نظریه ها و الگوهاي مختلف رشد و توسعه اقتصادي در دنیا 2 .آشنایی با نحوه مقایسه سطح…